TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler

Sosyoloji Divanı'nın yayın sürecine dair etik ilkeleri, Committe on Publication Ethics (COPE)'un hazırlamış olduğu etik ilkeler yönergesi referans alınarak ve geliştirilerek şöyle belirtilebilir:

Bilimsel Araştırma Etiği

- Verilerin elde edilmesinde, analizinde, yorumlanmasında ve sonuçlara ulaşılmasında bilimsel yöntemlerle hareket edilir. Bilimsel olmayan sonuçlar araştırma sonucu olarak gösterilemez.

- Araştırma sürdürülürken ulusal ve uluslararası anlaşmalara bağlı kalınması ve yetkili makamlardan izin alınması gerekmektedir.

- Çalışmalarda elde edilen verilerin, yetkililerin izin verdiği ölçüde ve biçimde kullanılması gerekmektedir. Sunulmaması gereken verilerin gizli kalması esas olmalıdır.

- Araştırmacılar, araştırma sonucunda oluşabilecek olumsuz durumları ilgili kişilere ve kurumlara bildirmekle yükümlüdürler. Her araştırmacı, oluşabilecek bu olumsuz durumlar sebebiyle araştırmaya katılmama hakkına sahiptir.

Yayın Etiği

- Bilimsel araştırma ve yazım aşamasında çalışmaya herhangi bir katkısı olmayan kişiler, yazar olarak gösterilmemelidir.

- Yazar(lar), etik sayılmayan davranışlar olarak belirtilen sorumsuz yazarlık, korsanlık, uydurmacılık, çoklu yayın, bölerek yayınlama, taraflı kaynak, taraflı yayın, insan-hayvan etiğine aykırılık gibi durumlardan kaçınmalıdır.

- Yazar(lar), aday makalenin yazım aşamasında, dergide belirtilen atıf sistemine uygun hareket etmelidir.

- Yayınlanmamış veya sunulmamış çalışmalar kaynak olarak gösterilmemelidir.

- Herhangi bir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan veya kaynak gösterilmeden (intihal) yayımlanamaz.

- Yazar(lar), -varsa- çalışmanın finansal kaynaklarını belirtmelidir.

Hakem Etiği

Hakem(ler);

- mutlaka aday makalenin hitap ettiği alanlarda uzman kimseler olmalıdır.

- eleştirilerini objektif ve açık bir biçimde yapmakla yükümlüdür. Kendi kişisel çıkarları/görüşleri doğrultusunda hareket etmemeli, gerekirse hakemlik yapmayı kabul etmemelidir.

- hakemlik sürecinde metinlerin kişiye özel olduğu göz önünde bulundurulup üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır.

- hakemlik sürecindeki aday makaleden kendi çalışmaları için bilgi aktarımı yapmamalı, herhangi bir akademik/kişisel çıkar gözetmemelidir.

- ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir.

- derginin bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarını da göz önünde bulundurmalıdır.

Editör Etiği

Editör(ler);

- aday makalenin konusuna uygun en az iki hakem atamakla yükümlüdür.

- kör hakemlik sürecini dikkate alarak hakem(ler) ve sorumlu yazar arasındaki iletişimi sağlamalıdır.

- hiçbir yazar ve hakem arasında ayrımcılık yapmadan ilişkilerini şeffaf ve objektif bir biçimde sürdürmelidir.

- bulundukları konumu kendi bireysel ve akademik çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır.

- ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir.

- bilimsel araştırma, yayın ve hakem etiklerini de göz önünde bulundurmalıdır.

 

Yayın Politikası

Sosyoloji Divanı, yılda iki kez yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Sosyolojinin yanı sıra diğer sosyal bilim disiplinlerine ait yazılara da yer vermektedir. Dergi, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Sosyoloji Divanı’nın yayın dili Türkçe’dir. Gerekli görüldüğü takdirde farklı dillerdeki yayınlara da yer verebilir. Sosyoloji Divanı’nda telif makalelerin yanı sıra çeviri, deneme, sadeleştirme ve kitap değerlendirme çalışmaları yayımlanır. Bununla birlikte,

v  Dergiye gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

v  Yazıların derginin sosyolojidivani@gmail.com e-mail adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekir.

v  Bildiri metinleri, tez özetleri yeniden gözden geçirilerek ve akademik makale şartlarına uygun hale getirilerek yayınlanabilir.

v  Dergide yayınlanan makalelere telif ödenmemektedir. Yazarlara dergi gönderilmektedir. Yazarlar, telif hakkını dergiye vermiş sayılmaktadır. Yayın Kurulu, dergide yayınlanan makaleleri, yazarlarla karşılıklı anlaşma şartıyla edisyon, kitap ve benzeri yayınlarda değerlendirme hakkına sahiptir.

vSosyoloji Divanı ücretli bir dergi olup yazarlardan süreç, değerlendirmeve yayın için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

vSosyoloji Divanı’nda yayınlanan yazıların dil, üslup ve içerik açısından yasal ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.

 

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları