SATIŞ NOKTALARI
 
TEMSİLCİLİKLER
 
Ana Sayfa | Basında Biz | Yayın ilkeleri | Tüm Sayılar | Duyurular | Künye | Danışma ve Hakem Kurulu | İletişim
 
 
YAYIN İLKELERİ

Sosyoloji Divanı, yılda iki kez yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Sosyolojinin yanı sıra diğer sosyal bilim disiplinlerine ait yazılara da yer vermektedir. Dergi, her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık aylarında yayımlanır. Sosyoloji Divanı’nın yayın dili Türkçe’dir. Gerekli görüldüğü takdirde farklı dillerdeki yayınlara da yer verebilir. Sosyoloji Divanı’nda telif makalelerin yanı sıra çeviri, deneme, sadeleştirme ve kitap değerlendirme çalışmaları yayımlanır.

Sosyoloji Divanı’na yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı en az iki hakeme gönderilir ve her iki hakemden de olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. Hakem görüşlerinin çelişik olduğu durumlarda, üçüncü bir hakeme başvurulur. Yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir. Kitap değerlendirme yazıları hakeme gönderilmez ve Yayın Kurulu kararı ile yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılar yayımlanmasa bile geri gönderilmez. İstendiği takdirde hakem raporları yazara gönderilir.

Genel Kurallar

1. Dergiye gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

2. Yazıların derginin sosyolojidivani@gmail.com e-mail adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekir.

3. Bildiri metinleri, tez özetleri yeniden gözden geçirilerek ve akademik makale şartlarına uygun hale getirilerek yayınlanabilir.

4. Dergide yayınlanan makalelere telif ödenmemektedir. Yazarlara dergi gönderilmektedir. Yazarlar, telif hakkını dergiye vermiş sayılmaktadır. Yayın Kurulu, dergide yayınlanan makaleleri, yazarlarla karşılıklı anlaşma şartıyla edisyon, kitap ve benzeri yayınlarda değerlendirme hakkına sahiptir.

5. Sosyoloji Divanı’nda yayınlanan yazıların dil, üslup ve içerik açısından yasal ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.

6. Sosyoloji Divanı’na gönderilen yazılarda; Türkçe başlık, İngilizce başlık, 150-250 kelime arasında İngilizce ve Türkçe özet ile 3-6 adet anahtar kelime bulunmalıdır. Ana başlığın tamamı büyük harf, ara başlıklar ise küçük harf şeklinde olmalıdır. Makale, Giriş ve Sonuç kısımlarıyla birlikte Kaynaklar bölümünü de içermelidir.

7. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutundaki kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin dergi sayfa boyutlarının dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm’lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

8. Bilimsel makaleler, Türkçe-İngilizce özet dahil olmak üzere 4000-8000 kelime arasında olacak şekilde düzenlenmelidir. Kitap değerlendirme yazıları ile denemeler ise 1500-2000 kelime arasında olmalıdır.

Atıf Kuralları

Makalelerde metin içindeki alıntı ve göndermeler, parantez içinde (yazar soyadı, kaynağın basım yılı: sayfa numarası; örn. Aydın, 2015: 23), APA (American Psychological Association)’nın en son gönderme ve kaynak gösterme kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır. Metin dışında yapılan açıklamalarda, sonnot yerine, o sayfanın altında yer alacak olan dipnot kullanılmalıdır.

Kaynak Gösterimine İlişkin Kurallar

Kaynakça; yazının en son kısmında, alfabetik sıra gözetilerek 11 punto ile ve ana metin için belirtilen satır aralıklarıyla yazılmalıdır. Burada sadece metin içerisinde atıfı yapılan kaynaklar yer almalıdır. Kişisel görüşmeler ve mülakatlar kaynakçada yer almaz; sadece metin içinde, atıf kuralları çerçevesinde atıf yapılır. Aynı şekilde na metinde yer alan resimlerin/fotoğrafların ve şekillerin kaynak bilgileri kaynakçada belirtilmez. Kaynakla ilgili herhangi bir bilgi (yıl, yayın yeri, yayınevi vs) eksikliği ilgili yerde ve biçimde parantez içerisinde belirtilmelidir. Aynı yazardan birden fazla kaynak kullanıldığında sıralama tarihsel olarak yapılmalıdır. Aynı yazarın tek yazarlı eseri, çok yazarlı eserinden önce yer almalıdır. Aynı soyadına sahip farklı yazarların sıralaması isimlerinin alfabetik sıralamasına göre yapılır. Kaynakçada unvanlara yer verilmez. Elektronik kaynaklarda verilen link, altı çizgili biçimde olmamalıdır. Kaynakça içerisinde birden fazla satırdan oluşan kaynakların ilk satırından sonraki satırlar 1 cm girintili olarak yazılmalıdır.

 

Çeşitli kaynakların kaynakçada gösterimine ilişkin örnekler aşağıdaki gibi olmalıdır:

Kitap

Aydın, Mustafa (2011). Güncel Kültürde Temel Kavramlar, İstanbul: Açılım Kitap.

Makale

Tatar, Burhanettin (2007). Tarihsel Mekan Fenomenolojisi -Bir Giriş Denmesi, Milel ve Nihal, C.4, S.3,            İstanbul, 19-30.

Kitap Bölümü ya da Edisyon

Koyuncu, Ahmet (2013). "Bir Sosyal Güvenlik Sistemi Olarak Aile", Aile Sosyolojisi, (Ed. Mustafa Aydın), Konya: Çizgi Kitabevi, 357-378.

Çeviri Kitap

Durkheim, Emile (2010). Sosyolojik Yöntemin Kuralları, (Çev. Cemal Bali Akal), Ankara: Dost Kitabevi.

İki Yazarlı Eser

Bağlı, Mazhar ve Özensel, Ertan (2013). Çokkültürlü Vatandaşlık, (2. Baskı), Konya: Çizgi Kitabevi.

İkiden Fazla Yazarlı Eser

Brecher, Jeremy; Costello, Tim ve Brendan, Smith (2002). Aşağıdan Küreselleşme/Dayanışmanın Gücü, (Çev. Berna Kurt vd), İstanbul: Aram Yayıncılık.

Ansiklopedi    

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, ."Camia" Maddesi, C.5, İstanbul: İnterpress Basın ve Yayıncılık.

Sözlük

Marshall, Gordon (1999). "Toplumsallaşma" maddesi, Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Gazete

Lekesiz, Ömer (11.09.2015). "Ontolojik Sanat ve Estetik", Yeni Şafak.

İnternet Yazıları

Aktaş, Cihan, (2015). "Saat Kulesi'nin Şairi, Kahramanım", http://www.dunyabulteni.net/yazar/cihan-aktas/20373/saat-kulesinin-sairi-kahramanim, Erişim Tarihi: 01.10.2015.

İnternet

URL: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1067, Erişim tarihi: 01.10.2015.

Rapor

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2004). Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu,      (Rapor No: 2681). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

Arşiv

BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Name-i Hümayün Defteri (10).

Yayınlanmış Bildiri

Ulutaş, Ejder (2013). Kentte Mekansal Ayrışma ve Güven, I. TLÇK Bildiriler Kitabı, 29 Haziran-1 Temmuz 2012. Konya: Ölçü Ofset, 33-40.

Yayınlanmamış Bildiri

Gökçen, Ahmet (17.03.2012). Milli Görüş ve İhvan-ı Müslimin (Bildiri), ATCOSS II 2012, Mısır.

Tezler

Aydemir, M. Ali  (2011). Toplumsal İlişkilerin Sosyal Sermaye Değeri : Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya.

Yasa ve Yönetmelikler

İlköğretim ve Eğitim Kanunu (1961). Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.

Televizyon veya Radyo Programı

Kıratlı, Zübeyde (Konuk). (13.11.2014). Ömür Dediğin, Ankara: TRT Haber.

Aynı Yazardan Birden Fazla Kaynak

Erkilet, Alev (2007). Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Ankara: Hece Yayınları.

            ----- (2010). Ortadoğu'da Modernleşme ve İslami Hareketler, Ankara: Hece Yayınları.

Aynı Yazardan Aynı Yılda Birden Fazla Kaynak

Aktay, Yasin (2011a). Korku ve İktidar, İstanbul: Pınar Yayınları.

            ----- (2011b). Tarih Bozumu, İstanbul: Açılım Kitap.

 
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Satış Noktaları
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
Fidan Kitabevi
SATIN AL
Özlem Kitabevi
SATIN AL
Akabe Kitabevi
SATIN AL
Algı Kitapevi Bursa
SATIN AL
Şadirvan Kitabevi Adana
SATIN AL
Atatürk Havalimanı
SATIN AL