TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Yazım Kuralları

 

SOSYOLOJİ DİVANI DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. SAYFA YAPISI, BAŞLIKLANDIRMA ve GENEL KURALLAR 
Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutundaki kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. 
 
Özetlerde ve dipnotlarda 10 punto ve 1,15 satır aralığı tercih edilmelidir. 
 
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – Sonra 6 nk, 
 
Paragraf Girintisi: 1 cm olmalıdır. 
 
Makaleler 4000-8000 kelime, kitap değerlendirme yazıları ve “hayat sahnesi”nde yer alacak denemeler ise 1500-2000 kelime arasında olmalıdır. -Metindeki bütün başlıklar bold (kalın) olarak yazılmalı, başlıklarda her kelimenin sadece baş harfi büyük olmalıdır. 
 
Giriş, ara başlıklar ve sonuç başlığı 1cm paragraf girintisiyle yazılmalıdır.
Ara başlıklar kendi içinde alt başlık içeriyor ise onlar italik olmalıdır.
 
İlk sayfada en başta ana başlık sayfaya ortalı biçimde, 12 punto, bold, bütün kelimelerin baş harfleri büyük biçimde olmalıdır. Bir satır altında yazar ismi yer almalı, yazar ismine yıldız şeklinde dipnot verilerek, sırasıyla ünvan, kurum, mail adresi, ORCID ID yazılmalıdır. İsmin altında 150-200 kelime aralığında Türkçe özet ve 3-5 adet anahtar kelime yer almalıdır. 
 
Türkçe özetin altında ortalı biçimde çalışmanın İngilizce başlığı, başlığın altında ise 150-200 kelime aralığında İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. 
 
Giriş kısmı ikinci sayfadan başlamalıdır. Hayat sahnesi ve kitap değerlendirme yazılarında metin başlığı ve isim sonrası doğrudan metne geçilir. 
 
Metinlerde benzerlik oranı kaynakça ve alıntılar dahil %15 üzerinde olmamalıdır. Muhatabının doğrudan insan olduğu çalışmalar için etik kurul izni alınmalıdır. 
 
Metin içi tablo, şekil, grafik, resim vs. kullanımında sayfa yapısının dışına taşılmamalıdır. 
 
Tablo ve grafiklerde 8-9 punto yazı kullanılmalıdır. Tablo, Grafik vs.lerin tanıtıcı bilgileri sol alt köşesine hizalı biçimde başlayarak 10 punto ile Tablo 1. /Grafik 1… eklinde numaralandırmalı ve satırın devamında bilgiler verilmelidir. Tablo vs. bir kaynaktan alınmışsa aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde atıf yapılmalıdır.
 
2. METİN İÇİ ve METİN SONU REFERANSLAR
2.1. Metin İçi Doğrudan Alıntılar 
 
-Doğrudan alıntılar 40 kelime ve üzerinde ise blok alıntı şeklinde, bir sonraki satırdan başlayarak, tırnak işareti olmadan, 11 punto - 1,15 satır aralığı ve 1 cm soldan girinti ile verilir. 40 kelimenin altında ise metin içinde tırnak işaretiyle verilir. Nitel araştırmalarda katılımcı görüşü veya veri niteliğindeki bir içerik veriliyorsa yine bu kural uygulanır.
 
Birden çok referans art arda ise (Çil, 2016, s. 145; Koyuncu, 2013, s. 30; Aydemir, 2011). İki veya üç yazar varsa (Çağlak ve Satır, 2020, s. 318) veya (Hennink, Kaiser ve Marconi, 2016).  Dört ve daha fazla yazar varsa (Temel vd., 1998, s. 21-23). Belli bir yazarı yoksa (TÜİK, 2021). Tarih yoksa (Güntekin, t.y., s. 11). Aynı yazarın aynı yıldaki farklı eserleri varsa (Gökçen, 2003a, s. 12), (Gökçen, 2003b, s. 22). Aktarma yapılıyorsa (Nacak, 2012’den akt.: Karadeniz, 2007, s. 68). 
 
 
Dört ve daha fazla yazar varsa: (Temel vd., 1998, s. 21-23). 
 
Belli bir yazarı yoksa: (TÜİK, 2021), (Cins Dergi, 2017, s. 5). 
 
Tarih yoksa: (Güntekin, t.y., s. 11). 
 
Aynı yazarın aynı yıldaki farklı eserleri varsa: (Çelik, 2003a, s. 12), (Çelik, 2003b, s. 22)… 
 
Aktarma yapılıyorsa: (Gündüz, 2012’den akt.: Taner, 2015, s. 68). 
 
Metinde sayfa sayısı yoksa (paragraf dikkate alınır): (Ergin, 2019, para. 3)
 
2.3. Metin Sonu Referanslar
 
Kitap, Kitap Bölümü, Rapor
-Tek yazrlı kitap: Alver, K. (2012). Komşuluk.  K. Alver (Ed.) içinde, Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınevi.
 
-Birden fazla baskısı olan tek yazarlı kitap: İlyasoğlu, A. (2011). Örtülü kimlik (3.b.). İstanbul: Metis Yayınları.
 
-Çeviri kitap: Bourdieu, P. (1999). Sanatın kuralları. (N. K. Sevin, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 
-Birden fazla baskısı olan çeviri kitap: Bourdieu, P. (2006). Pratik nedenler (2. b.). (H. U. Tanrıöver, Çev.) İstanbul: Hil Yayınları.
 
-İki Yazarlı Kitap: Bourdieu, P. ve Wacquanat, L. (2012). Düşünümsel bir antropoloji için cevaplar (6. b.). (N. Ökten, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 
-Üç Yazarlı Kitap: Birinci ve ikinci yazar arasına virgül, ikinci yazardan sonra “ve” bağlacı eklenerek devam edilir.
 
-Dört ve daha Fazla Yazarlı kitap: Birinci yazardan sonra vd., eklenerek yazılır.
 
-Editörlü kitap içinde bölüm: Yeğen, M. (2011). Kemalizm ve hegemonya. A. İnsel (Ed.) içinde, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce C. 2 (s. 56-74). İstanbul: İletişim Yayınları.
 
-Rapor: Çağlar, A. Çağlar, T. (2021). Türkiye gençlik araştırması 2021 [Rapor] . Ankara: Konrad Adenaur Stiftung. https://www.kas.de/documents/283907/16886777/ (Erişim: 15. 05. 2022).
 
-Kuruma Ait Rapor: TÜİK (2020). Revizyon el kitabı. https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/PDF_Detay (Erişim: 03. 07. 2021).
 
Makaleler
-Derginin sadece sayısı varsa: Büyükokutan, B. (2018). Sekülerleşme ve devlet: "Mardin Tezi", edebiyat alanları ve toplumsal sermaye. Journal of Economy Culture and Society (58), 177-194.
 
-Hem sayı hem de cilt varsa: Hennink, M. M., Kaiser, B. N. and Marconi, V. C. (2016). Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough? Qualitatine Health Research, 27(4), 591-608.
 
-Basılı popüler dergi/gazete makalesi: Semercioğlu, C. (2015, Haziran). Sıradanlığın rayihası. Sabit Fikir (52), 38-39. / Toker, Ç. (2015, 26 Haziran). ‘Unutma’ notları. Cumhuriyet, s. 13.
 
-Elektronik dergi/gazete makalesi: Kılıçarslan, İ. (2019, Eylül 21). Kültüre de düşmanlar, eğitime de! https://www.yenisafak.com/yazarlar/ismail-kilicarslan/kulture-de-dusmanlar-egitime-de-2052811. (Erişim: 12.05.2020).
 
Diğer: Makalenin yazarı yoksa (örneğin editöryal bir giriş vs. ise) yazar ismi kısmına derginin/gazetenin adı yazılarak devam edilir.
 
Tez ve Bildiri
-Tez: 
Nacak, İ. (2015). Merkezi taşrada kurmak: Kayseri örneği. (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 
-Bildiri Metni: 
Çil, H. (2016). Milliyetçiliğin halleri: Kurtuluş savaşı edebiyatında milliyetçi söylemin yansımaları. A. Buluş v.d. (Ed.) içinde, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi (s. 134-149). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları.
 
Sosyal Medya
Videolar: 
Madran, O. (2015, 16 Nisan). BBY262 Web tasarımı dersi uygulaması [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=rfsQHHi3tPE. (Erişim: 08.09. 2017).
 
Twitter: Fazlıoğlu, İ. (2022, 23 Aralık). İnsanlar ilginçtir..! [Tweet]. https://twitter.com/ihsanfazlioglu/status/1606035765279932416 (Erişim: 26. 12. 2022).
 
Diğer: Diğer sosyal medya mecralarından alıntılar yukarıdakilerle aynı şekilde gösterilir. Paylaşım çok uzun ise sadece ilk cümlesi (“İnsanlar İlginçtir” de olduğu gibi) verilir.
 
 
Kaynakça

 NOT: BURADA BULUNMAYAN HUHUSLAR İÇİN APA. 6 YAZIM KLAVUZU DİKKATE ALINMALIDIR.

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları