TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Amaç ve Kapsam
Türkiye’de hatırı sayılır bir geçmiÅŸe sahip sosyoloji yayınında yeni bir soluk olan sosyoloji divanıbüyük bir birikime yaslanarak toplumsal sorunları, gerçekleri, durumları, ufukları ve sınırları geçmiÅŸ ile gelecek arasında durarak tartışma niyetinde. Ä°nsan ve toplum hallerinin dünden bugüne, bugünden yarına deÄŸiÅŸen, yenilenen, farklılaÅŸan, yeniden kurulan bir özelliÄŸe sahip olduÄŸu bilinciyle bir okuma, kavrama, anlama ve izah etme tavrı geliÅŸtirmek amacında olan sosyoloji divanı, insan ve toplumun dâhil olduÄŸu, beslendiÄŸi, etkilendiÄŸi ve etkilediÄŸi büyük çerçeveyi anlamlı kabul etmektedir. Kendini bu çerçeveye yerleÅŸtirmektedir.

Dergi, adındaki vurgunun da iÅŸaret ettiÄŸi gibi bir sosyoloji dergisidir. Sosyolojinin diÄŸer bilim dallarıyla, söyleme biçimleriyle, sanat türleriyle, insanlık halleriyle ne kadar yakın komÅŸu olduÄŸu gerçeÄŸi tartışma götürmez. Toplumu anlama, kavrama, insanla hemhal olma adına nice kaynağı kendi duvarını örmede gerekli harç olarak görmektedir. Bu baÄŸlamda tarih, sanat, edebiyat, ilahiyat, coÄŸrafya, antropoloji, psikoloji ve diÄŸer beÅŸeri bilimlerle ünsiyet bağı kurmaktadır. Disiplinler arası yaklaşımı önemsemekte, insan ve toplum gerçekliÄŸinde bütün okumalara yer vermektedir. Ä°nsan ve toplumun derdi, acısı, aÅŸkı, imkân ve sorunları sosyoloji divanının mecrasıdır. Ancak okuma biçiminde, sosyolojik dili ve bakışı öncelediÄŸi aÅŸikârdır. Yeni bir sosyolojik okuma ve bakış geliÅŸtirebilme, var olan birikimden hareketle bir sosyoloji geleneÄŸi oluÅŸturma adına böylesi bir zeminden hareket etmektedir. Sosyoloji divanı, akademik ve bilimsel bilgi ile diÄŸer bilgileri harmanlamakta, kendine dâhil etmekte, içeriÄŸini böylece zenginleÅŸtirmektedir. Teorik ve kuramsal olanla güncel olan arasındaki bağı mercek altına almakta; güncelden teoriye, teoriden güncele geçiÅŸler yapmayı önemsemektedir. Büyük tarihsel ve toplumsal sorunlar ile biricik insanın küçük sorunlarının birlikte yer aldığı insanlık gerçeÄŸini, mikro ve makro ayrımı yapmadan, mercek altına almaktadır. Bu yüzden akademik metinlerin yanında deneme, inceleme, portre, ÅŸehir, mekân, sinema ve fotoÄŸraf yazılarına da yer vermektedir. Bir düÅŸünce dergisi olmayı, sosyolojik bakış ile edebî ve entelektüel bakışı, akademik dil ile edebiyat dilini yakınlaÅŸtırmayı amaçlamaktadır. Bilimsel metnin öncelikle entelektüel bir metin olduÄŸunu keskince söylemekte, genel düÅŸünce iklimine, edebiyat ve düÅŸünce ortamlarına dâhil olmaksızın bilim üretmenin pek mümkün olmayacağını bilmektedir. Bu esasları gözeterek sosyolojide yeni bir soluk olmayı, farklı bir sosyoloji fikriyatı geliÅŸtirmeyi düÅŸünen sosyoloji divanı, kendi sözüne ve diline yaslanarak yürümekte ve konuÅŸmaktadır.

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları