TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik Ä°lkeler

Sosyoloji Divanı'nın yayın sürecine dair etik ilkeleri, Committe on Publication Ethics (COPE)'un hazırlamış olduÄŸu etik ilkeler yönergesi referans alınarak ve geliÅŸtirilerek ÅŸöyle belirtilebilir:

Bilimsel Araştırma Etiği

- Verilerin elde edilmesinde, analizinde, yorumlanmasında ve sonuçlara ulaşılmasında bilimsel yöntemlerle hareket edilir. Bilimsel olmayan sonuçlar araÅŸtırma sonucu olarak gösterilemez.

- AraÅŸtırma sürdürülürken ulusal ve uluslararası anlaÅŸmalara baÄŸlı kalınması ve yetkili makamlardan izin alınması gerekmektedir.

- Çalışmalarda elde edilen verilerin, yetkililerin izin verdiÄŸi ölçüde ve biçimde kullanılması gerekmektedir. Sunulmaması gereken verilerin gizli kalması esas olmalıdır.

- AraÅŸtırmacılar, araÅŸtırma sonucunda oluÅŸabilecek olumsuz durumları ilgili kiÅŸilere ve kurumlara bildirmekle yükümlüdürler. Her araÅŸtırmacı, oluÅŸabilecek bu olumsuz durumlar sebebiyle araÅŸtırmaya katılmama hakkına sahiptir.

Yayın Etiği

- Bilimsel araÅŸtırma ve yazım aÅŸamasında çalışmaya herhangi bir katkısı olmayan kiÅŸiler, yazar olarak gösterilmemelidir.

- Yazar(lar), etik sayılmayan davranışlar olarak belirtilen sorumsuz yazarlık, korsanlık, uydurmacılık, çoklu yayın, bölerek yayınlama, taraflı kaynak, taraflı yayın, insan-hayvan etiÄŸine aykırılık gibi durumlardan kaçınmalıdır.

- Yazar(lar), aday makalenin yazım aşamasında, dergide belirtilen atıf sistemine uygun hareket etmelidir.

- Yayınlanmamış veya sunulmamış çalışmalar kaynak olarak gösterilmemelidir.

- Herhangi bir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan veya kaynak gösterilmeden (intihal) yayımlanamaz.

- Yazar(lar), -varsa- çalışmanın finansal kaynaklarını belirtmelidir.

Hakem EtiÄŸi

Hakem(ler);

- mutlaka aday makalenin hitap ettiği alanlarda uzman kimseler olmalıdır.

- eleÅŸtirilerini objektif ve açık bir biçimde yapmakla yükümlüdür. Kendi kiÅŸisel çıkarları/görüÅŸleri doÄŸrultusunda hareket etmemeli, gerekirse hakemlik yapmayı kabul etmemelidir.

- hakemlik sürecinde metinlerin kiÅŸiye özel olduÄŸu göz önünde bulundurulup üçüncü ÅŸahıslarla paylaşılmamalıdır.

- hakemlik sürecindeki aday makaleden kendi çalışmaları için bilgi aktarımı yapmamalı, herhangi bir akademik/kiÅŸisel çıkar gözetmemelidir.

- ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir.

- derginin bilimsel araÅŸtırma ve yayın etiÄŸi kurallarını da göz önünde bulundurmalıdır.

Editör EtiÄŸi

Editör(ler);

- aday makalenin konusuna uygun en az iki hakem atamakla yükümlüdür.

- kör hakemlik sürecini dikkate alarak hakem(ler) ve sorumlu yazar arasındaki iletiÅŸimi saÄŸlamalıdır.

- hiçbir yazar ve hakem arasında ayrımcılık yapmadan iliÅŸkilerini ÅŸeffaf ve objektif bir biçimde sürdürmelidir.

- bulundukları konumu kendi bireysel ve akademik çıkarları doÄŸrultusunda kullanmamalıdır.

- ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir.

- bilimsel araÅŸtırma, yayın ve hakem etiklerini de göz önünde bulundurmalıdır.

 

Yayın Politikası

Sosyoloji Divanı, yılda iki kez yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Sosyolojinin yanı sıra diÄŸer sosyal bilim disiplinlerine ait yazılara da yer vermektedir. Dergi, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Sosyoloji Divanı’nın yayın dili Türkçe’dir. Gerekli görüldüÄŸü takdirde farklı dillerdeki yayınlara da yer verebilir. Sosyoloji Divanı’nda telif makalelerin yanı sıra çeviri, deneme, sadeleÅŸtirme ve kitap deÄŸerlendirme çalışmaları yayımlanır. Bununla birlikte,

v  Dergiye gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

v  Yazıların derginin sosyolojidivani@gmail.com e-mail adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekir.

v  Bildiri metinleri, tez özetleri yeniden gözden geçirilerek ve akademik makale ÅŸartlarına uygun hale getirilerek yayınlanabilir.

v  Dergide yayınlanan makalelere telif ödenmemektedir. Yazarlara dergi gönderilmektedir. Yazarlar, telif hakkını dergiye vermiÅŸ sayılmaktadır. Yayın Kurulu, dergide yayınlanan makaleleri, yazarlarla karşılıklı anlaÅŸma ÅŸartıyla edisyon, kitap ve benzeri yayınlarda deÄŸerlendirme hakkına sahiptir.

vSosyoloji Divanı ücretli bir dergi olup yazarlardan süreç, deÄŸerlendirmeve yayın için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

vSosyoloji Divanı’nda yayınlanan yazıların dil, üslup ve içerik açısından yasal ve hukuki sorumluluÄŸu yazara aittir.

 

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları