TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
1. SAYI
2. SAYI
3. SAYI
4. SAYI
5. SAYI
6. SAYI
7. SAYI
8. SAYI
9. SAYI
10. SAYI
11. SAYI
12. SAYI
13. SAYI
14. SAYI
 
 
6. SAYI // Göç

DİVAN KALEMİ

Göç insan yazgısı. İnsan göç etmekte, yer değiştirmekte, mekan değiştirmekte ve sürekli bir hareketlilik içinde yol almaktadır. Bir yol alış biçimi göç, bir yer değiştirme bçimi. Kimi zaman gönüllü bir hareket, kimi zaman zorunlu, zorlu ve meşakkatli. Kimi yerde bir hayrın ve bereketin doğmasına neden olan güçlü bir hareket göç; kimi zaman büyük acıların, kederlerin, yoklukların, yitirmelerin yaşanmasının ana etkeni. Ama aynı zamanda göç dinamik bir alan olarak yenileşmenin, yeni karşılaşmaların, yeni ufukların potansiyeli. Büyük bir toplumsal ve insani gerçek; büyük toplumsal hadiselerden biri. Hayatın, siyasetin, kültürün, yaşam biçimlerinin her daim odağında. İnsan hayatını cepheden gösteren temel olgulardan biri.
 
Sosyoloji Divanı, yeni sayısında işte bu büyük toplumsal hadiseyi enine boyuna işliyor. Göçün insani, toplumsal, siyasal, iktisadi, kültürel boyutlarına ilişkin kimi tahlillere varmak istiyor. Bunun için göçün değişik yönlerini ele alan, analiz eden ve bir bakış ortaya koyan pek çok makaleye yer veriyor. Dosya nitelikli yazılarla meseleyi derinlikli bir şekilde işliyor. Ali Zafer Sağıroğlu, Türkiye'nin değişen göç karakterini; Bahattin Cizreli, Batı'nın göç haritasını; Yasemin Çakırer Özservet, göçmenlerin mekan ve şehir algılarını; Hasan Alpagu, göç ekonomisini; Tuba Duman, göç ve kadın ilişkisini; İsmail Güllü, yeni çocuk sosyolojisi bağlamında Almanya'daki göçmen Türk çocuklarının dini toplumsallaşmasını; Mustafa Aydın, gerek İslam tarihinde gerekse dünya tarihinde ayrıcalıklı bir anlamı içeren hicret olgusunu; Faruk Karaarslan, göç, öykü ve hafıza ilişkisini; Müşerref Yardım, mülteci fobyasını; Ayhan Kaya, İslamofobizm algısını; Y. Yeşim Özer, göçmenlere yönelik yabancı düşmanlığını; Savaş Çağlayan, Suriyeli göçmenleri; Orhan Deniz, göç güzergahında Türkiye'nin konumunu; Süreyya Sönmez Efe, göçmen işçilerin haklarını ele almaktadır.
 
Bu sayının sohbeti ülkemizin önde gelen sosyologlarından Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ile gerçekleştirilmektedir. Sarıbay, Türkiye'de sosyolojik algıları, sosyolojik yönelimleri, metodolojik yaklaşımları, sosyolojik bakışın nüanslarını etkileyici bir şekilde dile getirmektedir.
 
Kenar Kayıt, Necmettin Doğan'ın roman sosyolojisi ile ilgili önemli makalesini, Zehni Özmen'in Lacancı bir okuma örneğini gösteren yazısını ve Mehmet Aysoy'un İbn Haldun'da gelenek meselesini ele alan bir makalesini içermektedir. 
 
Hayat Sahnesi, ağırlıklı bir şekilde göç konusuna odaklanan çözümlemeleri ihtiva etmektedir. Öykücü Hüseyin Su, tahta bavul etrafında göç, göçmenlik, gurbet meselesini etkileyici bir dille anlatmaktadır. Mahmut H. Akın, göç ve hicret aktörlerinden önemli bir figürü, muhaciri ele almaktadır. Köksal Alver, turna kuşunu sosyolojik bağlamda irdelemektedir; Seyfettin Kurt, Konya eski garajı analiz etmekte; Hüseyin Özil, kentleşme bakımından öne çıkan bir taşıt olan dolmuş üzerine eğilmekte; Muammer Mete Taşlıova ise babası Aşık Şeref Taşlıova'yı tanıtan bir yazı ile dosyaya katkı sağlamaktadır.
 
Kitaplık, okumayı, okunanlar üzerine yazmayı, kitaplar üzerinden farklı tartışmalar açmayı cesaretlendiren kitap analizlerine yer vermektedir. 
 
Selam ile...
 
 
 
 

İÇİNDEKİLER

 5 DİVAN KALEMİ | Editör
 
 DOSYA: GÖÇ

9 Ali Zafer Sağıroğlu | Türkiye'nin Değişen Göç Karakteri
31 Bahattin Cizreli | Dünya Sistemleri Kuramı Bağlamında Batının Göç Haritası
41 Yasemin Çakırer Özservet | Modern Göçebeler Olarak Göçmenler, Mekan ve Şehre Uyum
55 Hasan Alpagu | Göç Ekonomisi
67 Tuba Duman | Göç ve Kadın: Göç Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyetin Önemi
83 İsmail Güllü | Yeni Çocuk Sosyolojisi Bağlamında Göçmen Türk Çocukları
103 Mustafa Aydın | Özel Bir Göç Biçimi Olarak Hicret
115 Faruk Karaarslan | Göç, Öykü ve Hafıza
129 Müşerref Yardım | Göçmen Algısından Mülteci Fobyasına: Avrupa Tecrübesi
149 Ayhan Kaya | Refah Devletinden Neoliberal Devlete Geçiş ve İslamofobizm
177 Y. Yeşim Özer | Göçmenlere Yönelik Yabancı Düşmanlığı Türkiye İçin Tehlike Olabilir mi?
193 Savaş Çağlayan | Suriye Savaşı ve Suriyeli Göçmenler
209 Orhan Deniz | Ortadoğu ve Asya Kökenli Göçmenlerin Göç Güzergahında Türkiye
233 Süreyya Sönmez Efe | Göçmen İşçilerin  Hakları ve Devlet Sorumluluğu
 
SOHBET
245 Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ile Sosyoloji Sohbeti
 
KENAR KAYIT
257 Necmettin Doğan | Türkiye'de Bireyin İnşasında Edebi Bir Tür Olarak Romanın Rolü
277 Zehni Özmen | Sistemin Sistemliliği ve Anlam Zinciri: Lacancı Bir Okuma
297 Mehmet Aysoy | İbn Haldun'da Gelenek Kavramı
 
HAYAT SAHNESİ
313 Hüseyin Su | Tahta Bavul
319 Mahmut H. Akın | Muhacir
325 Köksal Alver | Turna
329 Seyfettin Kurt | Otogar
337Hüseyin Özil | Dolmuş
343 Muammer Mete Taşlıova | Âşık Şeref Taşlıova
 
KİTAPLIK
349 M. Ali Aydemir | Arafta Kalan Bir Hikâyenin Sosyolojisi
355 Ejder Ulutaş | Göç-Modernizm
361 Feyzeddin Aytepe | Gündelik Yaşamda Avrupa'da Müslümanlar
365 Emrah Başaran | Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü
369 Bedir Sala | Sosyolojik Araştırma Pratiği
373 Necla Dağ | Türk Romanında Bilgi İktidar İdeoloji
 
379 ÖZETLER
 
397 YAZARLAR
  
 
DOSYA

Türkiye'nin Değişen Göç Karakteri

Ali Zafer SAĞIROĞLU

Dünya Sistemleri Kuramı Bağlamında Batının Göç Haritası

Bahattin CİZRELİ

Modern Göçebeler Olarak Göçmenler, Mekan ve Şehre Uyum

Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET

Göç Ekonomisi

Hasan ALPAGU

Göç ve Kadın: Göç Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyetin Önemini ve Kadını Anlamak

Tuba DUMAN

Yeni Çocuk Sosyolojisi Bağlamında Almanya'daki Türk Göçmen Türk Çocuklarının Dini Toplumsallaşması

İsmail GÜLLÜ

Özel Bir Göç Biçimi Olarak Hicret

Mustafa AYDIN

Göç, Öykü ve Hafıza

Faruk KARAARSLAN

Göçmen Algısından Mülteci Fobyasına: Avrupa Tecrübesi

Müşerref YARDIM

Refah Devletinden Neoliberal Devlete Geçiş ve İslamofobizm

Ayhan KAYA

Göçmenlere Yönelik Yabancı Düşmanlığı Türkiye İçin Tehlike Olabilir mi? Suriyeli Göçmenler Üzerinden Bir Değerlendirme

Y. Yeşim ÖZER

Suriye Savaşı ve Suriyeli Göçmenler :Teorik ve Kavramsal Anlama Çabası

Savaş ÇAĞLAYAN

Orta Doğu ve Asya Kökenli göçmenlerin Göç Güzergahında Türkiye Opsiyonu

Orhan DENİZ

Göçmen İşçilerin Hakları ve Devlet Sorumluluğu: Türk Emek Piyasasındaki İstemsiz Göçmen İşçiler Olarak Suriyeli Göçmenler

Süreyya Sönmez EFE

SOHBET

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ile Sosyoloji Sohbeti

KENAR KAYIT

Türkiye'de Bireyin İnşasında Edebi Bir Tür Olarak Romanın Rolü

Necmettin DOĞAN

Sistemin Sistemliliği ve Anlam Zinciri: Lacancı Bir Okuma

Zehni ÖZMEN

İbn Haldun'da Gelenek Kavramı

Mehmet AYSOY

HAYAT SAHNESİ

Tahta Bavul

Hüseyin SU

Muhacir

Mahmut H. AKIN

Turna

Köksal ALVER

Kentin Yeni Otogarı Varsa Şehrin de Eski Garajı Var

Seyfettin KURT

Dolmuş

Hüseyin ÖZİL

Âşık Şeref Taşlıova

Muammer Mete TAŞLIOVA

KİTAPLIK

Arafta Kalan Bir Hikâyenin Sosyolojisi

M. Ali AYDEMİR

Göç-Modernizm

Ejder ULUTAŞ

Gündelik Yaşamda Avrupa'da Müslümanlar

Feyzeddin AYTEPE

Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü

Emrah BAŞARAN

Sosyolojik Araştırma Pratiği

Bedir SALA

Türk Romanında Bilgi İktidar İdeoloji

Necla DAĞ

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları