TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
1. SAYI
2. SAYI
3. SAYI
4. SAYI
5. SAYI
6. SAYI
7. SAYI
8. SAYI
9. SAYI
10. SAYI
11. SAYI
12. SAYI
13. SAYI
14. SAYI
 
 
7. SAYI // Mimarlığın İzinde

DİVAN KALEMİ

Mimari, insan yaşamının temel odaklarından biri olan yapıyı ve binayı  kurma, inşa etme, tasarlama, ölçülerini belirleme ve güzelleştirme sanatıdır. Bir yapı ve bina yaparken, belli bir estetik, kültür, inanç, gelenek bakışıyla hareket etme tarzıdır. İnşayı ‘öylesine’ bir şekilde değil, bilerek, tasarlayarak, aklederek, ince ince düşünerek kurma işidir. İnsanın zorunlu ve fonksiyonel bir şekilde çine girmek zorunda kaldığı yapının biçimsel, işlevsel, estetik, içeriksel yönlerini belli kaidelere, anlayışlara, uygulamalara ve geleneğe bağlı kalarak gerçekleştirme sanatı ve bilimi olan mimari/mimarlık, toplumun ve insanın yönelimlerini, davranma biçimlerini, algılarını, yaşama tarzlarını hem belirleyen hem de yansıtan bir özellik sunar. Bu yönüyle mimarlık mesleği ve sanatı, teknik özelliklerinin yanı sıra derin toplumsal, kültürel, siyasal, tarihsel ve psikolojik yönleriyle belirginleşir.

Sosyoloji Divanı, yeni sayısında sosyoloji ile mimarlığı bir kavşakta buluşturmayı deniyor. ‘Mimarlığın İzinde’ adını verdiği dosyada, insani ve toplumsal olanı mimarlığın tecrübe alanında görmeyi deniyor. Mimarinin mutlak anlamda çok yönlü bir sanat olduğunu, toplumsal süreçlerle yoğun bir şekilde iç içe yer aldığını, toplumsal okuma alanı olduğunu dikkatlere sunuyor. Yapının ve binanın sadece inşaat işi olmadığını, yapının toplumsalı anlama ve tanıma, ona yön verme ve ufuk açma gibi çok mühim işlevler sunduğunu hatırlatmak istiyor.

Kentlerin, kasabaların, yapıların, binaların fütursuz bir şekilde dönüştürüldüğü, yıkıldığı, garip heyulalarla yeni biçimlere ulaştırıldığı günümüzde, mimarinin sesine kulak vermenin bütün kent aktörlerinin boynunun borcu olduğunu dile getirmek istiyor. Kentin, kasabanın ve köyün sadece inşaat konusu olmadığını, en temel duygu, fikir, inanç ve kültür olduğunu hatırlatmak istiyor.    

Mimarlık ve sosyoloji buluşmasında, mimarinin toplumsal yönlerine ışık tutan makalelerden oluşan dosya, Sıtkı Karadeniz’in mimarlık üzerinden gündeme getirdiği ‘usül’ tartışmasıyla başlıyor. Ömer Faruk Günenç, Mardinevleri üzerinden mahremiyet okuması gerçekleştiriyor. Erhan Berat Fındıklı, barınma kültürü tarihi içinde kübik apartman imgesini ve apartman içindeki dünyayı inceliyor. Emin Selçuk Taşar, son dönemlerde cami mimarisinde tartışmalara dahil olan Çamlıca Camii’ni ihtiyaç kavramı etrafında irdeliyor. Melek Kutlu ve Halil İbrahim Düzenli, ortak makalelerinde Cumhuriyet Dönemi İstanbul'unda camii mimarisinin farklı boyutlarını tartışıyor. Murat Şentürk, mimarlığın ve sosyolojinin karşılaşma alanı olarak kamusal mekânı yazıyor. Dosya ayrıca; Vedia Derda Taşar’ın ‘Fiziksel İnşadan Enformasyonel İnşaya: Kentsel Mekânın Network Kentinde Dönüşümü’; Ömer Faruk Günenç’in ‘Ankara’nın İnşasında Bir Mimar: Arif Hikmet Koyunoğlu’; Faruk Turğut’un ‘Bir Şehir Düşlemek: Turgut Cansever Mimarlığı Üzerine Bir Çözümleme’; Lerzan Aras’ın ‘Yerin Ruhunun İzleri: Mimarlığın Masumiyet Çağına Dönüşü’; Ahmet Çaycı’nın ‘İslam Mimarisinde Anlam Meselesi’; Abdullah Asım Divleli’nin ‘Arap Milliyetçiliğinden Yerel Kimlik İnşâlarına, İstisnaî Bir Durum: “İçerideki” Filistin Kimliğinin İnşâsı’; Aynur Can’ın ‘Mekân, Kültür ve Politika Bağlamında Denizli Kent Kimliği' yazılarını ihtiva ediyor.              
 
Bu sayının sohbeti, ülkemizin önde gelen mimarlarından ve yazarlarından Prof. Dr. Uğur Tanyeli ile gerçekleştirilmektedir. Mimarlık ve sosyoloji çalışmalarına hakim bir hoca olan Tanyeli, mimarlık, felsefe ve sosyoloji ilişkilerini merkeze alan önemli hususlara dikkat çekmektedir.  

Kenar Kayıt, Ahmet Demirhan'ın yaratıcı okumalarından biriyle başlıyor. Ejder Ulutaş, taşra sosyolojisinde dikkat çeken toplumsal tipler yazısıyla; M. Taner Türk ise bir karşılaştırmalı edebiyat çalışmasıyla Kenar Kayıt bölümünde yer almaktadır.          

Hayat Sahnesi, dosya konusu ile ilgili yazılara ve yapı, inşa, mekân okumalarına dahil olmaktadır. Hattat Fatih Özkafa, mimari ile birleşen sanatlara değinmektedir. Mimar Feyza Yarar, dünya yerleşme tarihinin mühim odaklarından biri olan Çatalhöyük’ü değerlendirmektedir. Seyfettin Kurt, Konya’nın özgün çarşılarından biri olan Saray Çarşısı; Köksal Alver, bir cadde örneği olarak Hürriyet Caddesi; Zeki Saka, ahşap ev; Feyzeddin Aytepe ise Kütahya’nın hanlarından biri olan Kabadayı Hanı yazılarıyla mimarlık ve sosyoloji ilişkisini merkeze almaktadır.    
 
Kitaplık bölümü, mimarlık ve kent okumalarını merkeze alarak okumayı, okunanlar üzerine yazmayı, kitaplar üzerinden farklı tartışmalar açmayı cesaretlendiren kitap analizlerine yer vermektedir.    

Selam ile...

İÇİNDEKİLER

5 DİVAN KALEMİ | Editör    
 
DOSYA: MİMARLIĞIN İZİNDE  
 
9 Sıtkı Karadeniz | “Usul”ü Yöntemin Öznesi Kılmak: Bir Kavramsal İz Sürme Denemesi    
23 Ömer Faruk Günenç | Bir Mitolojik "Yapı": "Mardin Evi"nde Mahremiyet       
37  Erhan Berat Fındıklı | Türk Romanında Barınma Kültürü, Kübik Apartman İmgesi ve Toplumsal Cinsiyet (1930-1945)    
71 Emin Selçuk Taşar | İhtiyaç Kavramının Mekân Politiği: Çamlıca Camii Örneği    
89 Melek Kutlu - Halil İbrahim Düzenli | Cumhuriyet Dönemi İstanbul’unda Cami Mimarisi    
109 Murat Şentürk | Mimarlığın ve Sosyolojinin Karşılaşma Alanı Olarak Kamusal Mekân    
127 Vedia Derda Taşar | Fiziksel İnşadan Enformasyonel İnşaya: Kentsel Mekânın Network Kentinde Dönüşümü        
137 Ömer Faruk Günenç | Ankara’nın İnşasında Bir Mimar: Arif Hikmet Koyunoğlu    
155 Faruk Turğut | Bir Şehir Düşlemek: Turgut Cansever Mimarlığı Üzerine Bir Çözümleme    
171 Lerzan Aras | Yerin Ruhunun İzleri: Mimarlığın Masumiyet Çağına Dönüşü       
189 Ahmet Çaycı | İslam Mimarisinde Anlam Meselesi    
203 Abdullah Asım Divleli | Arap Milliyetçiliğinden Yerel Kimlik İnşâlarına, İstisnaî Bir Durum: “İçerideki” Filistin Kimliğinin İnşâsı  
219 Aynur Can | Mekân, Kültür ve Politika Bağlamında Denizli Kent Kimliği    
 
SOHBET  
233 Uğur Tanyeli ile Söyleşi: Toplumsallık Üretim Biçimi Olarak Mimarlık    
 
KENAR KAYIT    
247 Ahmet Demirhan | Göbeğini Kaşıyan Adamın Psikanalizi I: Türklük ve Melankoli      
279 Ejder Ulutaş | Taşradan İnsan Manzaraları          
311 M. Taner Türk | Patricia Melo’nun “Inferno Rio Cehennemi” ve Aslı Erdoğan’ın “Kırmızı Pelerinli Kent” Adlı Eserlerinde Şehir ve Suç    
   
HAYAT SAHNESİ       
327 Fatih Özkafa | Mimaride Buluşan Sanatlar       
329 M. Feyza Yarar | Çatalhöyük    
337 Seyfettin Kurt | Şehrin Çeyiz Sandığı: Saray Çarşısı        
343 Köksal Alver | Hürriyet Caddesi      
349 Zeki Saka | Ahşap Ev -Yaşanmış Zaman Numunesi IV: Mekân/Ev-          
365 Feyzeddin Aytepe | Kütahya’da Bir Han: Kabadayı Hanı           

KİTAPLIK
371 Hüseyin Özil | Mimarlığı Görebilmek    
375 Salim Danış | Üç Habitus    
379 Tuba Duman | Ömrüm Ankara    
383 İbrahim Nacak | Şehir Hakkı    
391 Bedir Sala | Oyuk Topraklar: İsrail’in İşgal Mimarisi       
   
401 ÖZETLER    
   
416 YAZARLAR

  
DOSYA

"Usul'ü Yöntemin Öznesi Kılmak: Bir Kavramsal İz Sürme Denemesi

Sıtkı KARADENİZ

Bir Mitolojik "Yapı": "Mardin Evi"nde Mahremiyet

Ömer Faruk GÖNENÇ

Türk Romanında Barınma Kültürü, Kübik Apartman İmgesi ve Toplumsal Cinsiyet (1930-1945)

Erhan Berat FINDIKLI

İhtiyaç Kavramının Mêkan Politiği: Çamlıca Camii Örneği

Emin Selçuk TAŞAR

Cumhuriyet Dönemi İstanbul'unda Cami Mimarisi

Melek KUTLU-Halil İbrahim DÜZENLİ

Mimarlığın ve Sosyolojinin Karşılaşma Alanı Olarak Kamusal Mekân

Murat ŞENTÜRK

Fiziksel İnşadan Enformasyonel İnşaya: Kentsel Mekânın Network Kentine Dönüşümü

Vedia Derda TAŞAR

Ankara'nın İnşasında Bir Mimar: Arif Hikmet Koyunoğlu

Ömer Faruk GÖNENÇ

Bir Şehir Düşlemek: Turgut Cansever Mimarlığı Üzerine Bir Çözümleme

Faruk TURĞUT

Yerin Ruhunun İzleri: Mimarlığın Masumiyet Çağına Dönüşü

Lerzan ARAS

İslam Mimarisinde Anlam Meselesi

Ahmet ÇAYCI

Arap Milliyetçiliğinden Yerel Kimlik İnşâlarına, İstisnaî Bir Durum: "İçerideki" Filistin Kimliğinin İnşâsı

Abdullah Asım DİVLELİ

Mekân, Kültür ve Politika Bağlamında Denizli Kent Kimliği

Aynur CAN

SOHBET

Uğur Tanyeli İle Söyleşi: Toplumsallık Üretim Biçimi Olarak Mimarlık

KENAR KAYIT

Göbeğini Kaşıyan Adamın Psikanalizi I: Türklük ve Melankoli

Ahmet DEMİRHAN

Taşradan İnsan Manzaraları

Ejder ULUTAŞ

Patricia Melo'nun"Inferno Rio Cehennemi" ve Aslı Erdoğan'ın "Kırmızı Pelerinli Kent" Adlı Eserlerinde Şehir ve Suç

M. Taner TÜRK

HAYAT SAHNESİ

Mimaride Buluşan Sanatlar

Fatih ÖZKAFA

Çatalhöyük

M. Feyza YARAR

Şehrin Çeyiz Sandığı: Saray Çarşısı

Seyfettin KURT

Hürriyet Caddesi

Köksal ALVER

Ahşap Ev- Yaşanmış Zaman Numunesi IV: Mekân/Ev-

Zeki SAKA

Kütahya'da Bir Han: Kabadayı Hanı

Feyzeddin AYTEPE

KİTAPLIK

Mimarlığı Görebilmek

Hüseyin ÖZİL

Üç Habitus

Salim DANIŞ

Ömrüm Ankara

Tuba DUMAN

Şehir Hakkı

İbrahim NACAK

Oyuk Topraklar: İsrail'in İşgal Mimarisi

Bedir SALA

Vadi-i Meram

Gülhan Tuba ÇELİK

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları